Agencja Pracy Tymczasowej STEMAT Sp. z o.o. Work Agency Sp. K. ma obowiązek chronić udostępnione lub powierzone jej dane osobowe. Dane te są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokładamy wszelkich starań, aby dane były chronione przed zniszczeniem, utratą, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, dla jakich celów przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jaki sposób je przetwarzamy, komu możemy je powierzać lub udostępnić, gdzie Twoje dane mogą być przekazywane oraz jakie prawa Ci przysługują.

 

1. O STEMAT Sp. z o.o. Work Agency Sp. K.

STEMAT Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Work Agency Spółka komandytowa z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, 08-300, przy ul. Wolności 46 lok.3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000689925, posiadająca nr NIP 5213790388, posiadająca nr REGON 368009480, w dalszej części Polityki Prywatności określana jako: „Agencja”, będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celach wskazanych w dalszej części niniejszego dokumentu.

Agencja jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, daje zwane „RODO”).

 

2. Z jakiego powodu są nam potrzebne Twoje dane?

Wykorzystujemy dane osobowe dla potrzeb procesu rekrutacji, tj. W procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów do zatrudnienia wewnętrznego lub zaproponowania ich naszym klientom, w celu prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej i zarządzania personelem oraz w celu związanym z prowadzeniem rozliczeń.

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach

 • Opierając się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych udzielonej w systemie bądź w formie pisemnego oświadczenia, albo
 • Ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś (np. Umowy o pracę), lub jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, na Twój wniosek – w takim przypadku udzielenie informacji nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do tego, aby umowa mogła być zawarta i wykonywana.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych dla celów innych niż wyżej wskazane bez uprzedniego informowania i, jeśli przepisy tego wymagają, uzyskania Twojej zgody.

Informujemy także, iż w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą zapewniamy, aby dane te były:

 • Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w spoósb przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • Zbieranie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzanie dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • Adekawatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane
 • Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania aby dane, które są nieprawidłowe w świetle celów przetwarzania, zostały natychmiast usuniętne lub sprostowane
 • Przechowywanie w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów
 • Przetwarzanie w sposób umożliwiający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem lub przypadkowym zniszczeniem, utratą.

 

3. W jaki sposób korzystamy z Twoich danych?

Przeszukujemy bazę kandydatów i analizujemy ich profile w celu znalezienia odpowiednich kandydatów na stanowiska, na które prowadzimy rekrutację wewnętrzną lub rekrutację dla naszych klientów. Korzystamy z danych osobowych kandydatów lub dostawców także w celach administracyjnych, np. Wystawiamy faktury itp.

Kontaktujemy się z kandydatami w sprawach związanych ze świadczeniem przez nas usług: informujemy o interesujących ofertach pracy, prosimy o udzielenie dalszych informacji o osobie, a także, pod warunkiem uzyskania zgody, przekazujemy dane kandydatów klientom.

Prowadzimy obsługę kadrowo-płacową i zarządzamy personelem. Realizujemy obowiązki związane z obsługą zatrudnienia pracowników stałych i tymczasowych,  w tym obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz medycyny pracy.

Wypełniamy obowiązki nałożone przepisami prawa. W niektórych przypadkach możemy podlegać obowiązkowi przechowywania danych o kandydatach.

 

4. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane?

Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w wewnętrznych regulacjach Agencji.

Kandydat, który nie życzy sobie, aby jego dane były przechowywane w bazie danych, może ma prawo do kontaktu z nami i przekazać wniosek o ich usunięcie, podjąc imię, nazwisko oraz inne dane, które posłużą nam do identyfikacji jego rekordu w bazie danych.

 

5. Czy przekazujemy Twoje dane osobowe innych podmiotom?

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • klientom – oferujemy naszym klientom usługi z zakresu zatrudniania i obsługi administracyjnej pracowników, w tym usługi rekrutacyjne i usługi pracy tymczasowej. Jeśli znajdziemy kandydata odpowiedniego na stanowisko, o którego obsługę zostaliśmy poproszeni, możemy przekazać klientowi informacje o takim kandydacie. Udostępniamy dane kandydatów naszym klientom, wyłącznie wtedy, gdy kandydat udzielił nam na to uprzedniej zgody. Ponadto, jeśli świadczymy usługi pracy tymczasowej, możemy udostepniać klientom takie dane osobowe jak: imiiona, nazwiska oraz okresy zatrudnienia oraz częstość wypłat wynagrodzenia.
 • Instytucjom Państwowym (Urzędy) – możemy udostępniać dane osobowe i informacje o kandydacie na wyraźną prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy i innych instytucji.

 

6. Jakie prawa Ci przysługują?

Pragniemy w przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przesługującego Ci prawa do:

 • Informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych,
 • Informacji o tym, czy dane osobowe są przetwarzane oraz
 • Innych kwestiach dotyczących art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych
 • Wycofania zgody, jeśli jest podstawą przetwarzania
 • Sprostowania danych
 • Usunięcia danych
 • Ograniczenia przetwarzania danych
 • Przenoszenia danych
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wnioski prosimy zgłaszać w formie elektronicznej na adres stemat.work.agency@gmail.com lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Wolności 46/3, 08-300 Sokołów Podlaski.

Każde otrzymane od Ciebie zgłoszenie będzie potraktowane ze szczególną uwagą. Zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości, aby mieć pewność, że nie udostępnimy Twoich danych osobom niepowołanym.

W każdym przypadku zostaniesz poinformowany o działaniach z naszej strony odnośnie realizacji Twojego zgłoszenia.

 

7. Czy mam prawo do wycofania zgody w późniejszym okresie?

Masz prawo wycofać zgodę w każdej chwili ale zarazem musisz mieć świadomość, że nie wycofanie przez Ciebie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem ani na legalność dalszego przetwarzania danych, jeśli postanowienie umowy lub przepis prawa na to zezwala.

 

8. Czy mam prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych?

Masz prawo do wyżej wskazanego sprzeciwu w każdej chwili, jednak musisz pamiętać, że w ten sposób nie będziemy mogli spełniać naszych celów zawartych w punkcie 2.

 • STEMAT Work Agency jest w pełni legalną agencją zatrudnienia o czym świadczą posiadane przez nas ceryfikaty!